پرداخت سالیانه

بیمه عمر مان پرداخت سالیانه

ارسال شده درآوریل 28, 2018 » توسط ‪: » دسته بندی ها: پرداخت سالیانه » (۰) دیدگاه

نمونه های ایجاد شده ذیل برای یک فرد متولد 1367 (30 ساله) با در نظر گرفتن شغل کارمند به مدت 30 سال و به لحاظ پزشکی سالم و با سرمایه فوت 10 میلیون تومان و ضریب افزایش سرمایه فوت و حق بیمه 5 % – 10% – 15% در نظر گرفته شده است لذا به اطلاع میرساند کلیه موارد ذیل با درخواست بیمه گذار و با توجه به مشخصات وی امکان تغییر خواهد داشت

( هر ایرانی یک بیمه نامه اختصاصی خود را خواهد داشت و به هیچ وجه الزامی به مشابه بودن بیمه نامه ها وجود ندارد)

پرداخت یکساله 600 هزار تومان                                                                  طرح 1             طرح 2              طرح 3 


پرداخت یکساله 1میلیون تومان                                                                    طرح 1             طرح 2              طرح 3 


پرداخت یکساله 1میلیون و500 هزار تومان                                           طرح 1             طرح 2                طرح3 


پرداخت یکساله 2میلیون تومان                                                                    طرح 1            طرح 2                طرح3 


پرداخت یکساله 3 میلیون تومان                                                                   طرح 1             طرح 2              طرح 3


پرداخت یکساله 4 میلیون تومان                                                                   طرح 1             طرح 2              طرح 3 


پرداخت یکساله 5 میلیون تومان                                                                   طرح 1             طرح 2              طرح 3 

 

نمونه های ایجاد شده ذیل برای یک فرد متولد 1367 (30 ساله) با در نظر گرفتن شغل کارمند به مدت 30 سال و به لحاظ پزشکی سالم و با سرمایه فوت 10 میلیون تومان  در نظر گرفته شده است لذا به اطلاع میرساند کلیه موارد ذیل با درخواست بیمه گذار و با توجه به مشخصات وی امکان تغییر خواهد داشت

( هر ایرانی یک بیمه نامه اختصاصی خود را خواهد داشت و به هیچ وجه الزامی به مشابه بودن بیمه نامه ها وجود ندارد)

آورده اولیه 2 میلیون تومان و پرداخت سالیانه 600 هزار تومان ثابت


آورده اولیه 2 میلیون تومان و پرداخت سالیانه 800 هزار تومان ثابت


آورده اولیه 2 میلیون تومان و پرداخت سالیانه 1 میلیون تومان  ثابت


آورده اولیه 2 میلیون تومان و پرداخت سالیانه 2 میلیون تومان ثابت


آورده اولیه 2 میلیون تومان و پرداخت سالیانه 3 میلیون تومان ثابت 


آورده اولیه 5 میلیون تومان و پرداخت سالیانه 1 میلیون تومان ثابت


آورده اولیه 5 میلیون تومان و پرداخت سالیانه 2 میلیون تومان ثابت


آورده اولیه 5 میلیون تومان و پرداخت سالیانه 3 میلیون تومان ثابت


آورده اولیه 5 میلیون تومان و پرداخت سالیانه 4 میلیون تومان ثابت


آورده اولیه 5 میلیون تومان و پرداخت سالیانه 5 میلیون تومان ثابت

درباره bimehgar

ارسال نظر